Przejdź do treści

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI – TYDZEŃ MAŁŻEŃSTWA W SERCU STOLICY

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu: „Tydzień Małżeństwa W Sercu Stolicy”

§ 1.

WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu pod nazwą Tydzień Małżeństwa W Sercu Stolicy, organizowanego przez fundację o nazwie: „FUNDACJA GAUDIUM” z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000554673, posiadającej NIP: 5252617234 oraz numer REGON: 361385747).
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-13 lutego 2024 r. w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie (Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa).
 3. Sposób przetwarzania danych na potrzeby Wydarzenia określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej, pod adresem: https://wsercustolicy.pl/tydzien-malzenstwa-w-sercu-stolicy/ 

§ 2.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument regulujący zasady uczestnictwa w Wydarzeniu;
 2. Wydarzeniu – rozumie się przez to organizowane przez Organizatora Wydarzenie pod nazwą: „Tydzień Małżeństwa W Sercu Stolicy”, które odbywa się w dniach 7-13 lutego 2024 r. w Kościele Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie (Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa);
 3. Organizatorze – rozumie się przez to fundację o nazwie: „FUNDACJA GAUDIUM” z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000554673, posiadającej NIP: 5252617234 oraz numer REGON: 361385747);
 4. Uczestniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która została oznaczona w Rejestracji na Wydarzenie;
 5. Rejestracji – rozumie się przez to zadeklarowanie Organizatorowi chęci uczestnictwa osoby fizycznej w Wydarzeniu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na witrynie internetowej pod adresem https://wsercustolicy.pl/tydzien-malzenstwa-w-sercu-stolicy/;
 6. Formularzu zgłoszeniowym – rozumie się przez to formularz, do którego link jest dostępny na witrynie internetowej pod adresem https://wsercustolicy.pl/tydzien-malzenstwa-w-sercu-stolicy/;
 7. Potwierdzenie Rejestracji – rozumie się przez to informację zawierającą potwierdzenie Rejestracji Uczestnika, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.

§ 3.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie Rejestracji.
 2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. W celu Rejestracji, Uczestnik powinien wypełnić i wysłać Formularz Zgłoszeniowy do którego link jest dostępny na witrynie internetowej pod adresem: https://wsercustolicy.pl/tydzien-malzenstwa-w-sercu-stolicy/.
 4. Rejestracja w sposób określony w ust. 3 powyżej wymaga skorzystania z połączonego z internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową komputera lub urządzenia przenośnego.
 5. Liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Rejestracji i odmówienia Potwierdzenia Rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc na Wydarzenie.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej nieobecności na Wydarzeniu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny nieobecności. Organizator może wówczas na zwolnione miejsce zapisać osobę znajdującą się na liście rezerwowej uczestników.

§ 4.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I PRAWO ORGANIZATORA DO WYKLUCZENIA Z WYDARZENIA

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Wydarzenia osób, które:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu;
  2. działają w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;
  3. naruszają uzasadnione interesy Organizatora,
  4. podejmują działania godzące w dobre imię Organizatora.

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wydarzenie jest wydarzeniem kulturalnym oraz posiada walor edukacyjny. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub na skutek wykorzystania informacji lub wiedzy udostępnianej w czasie Wydarzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w szczególności w zakresie:
  1. programu Wydarzenia,
  2. prelegentów biorących udział w Wydarzeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia zarówno z przyczyn leżących po stronie Organizatora, jak i z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, czy też kradzież rzeczy ruchomych Uczestników podczas Wydarzenia.

§ 6.

ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

 1. Organizator wskazuje, że przebieg Wydarzenia może być rejestrowany przez Organizatora poprzez nagrywanie audiowizualne, fotografowanie, czy też w inny sposób. Taka rejestracja może być następnie wykorzystana w celach dokumentacji, promocji, czy też reklamy Wydarzenia (wykorzystanie komercyjne), a także emisji w środkach masowego przekazu (w szczególności w internecie).
 2. Poprzez udział w Wydarzeniu, Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na wskazaną w ust. 1 rejestrację oraz wykorzystanie jej w sposób komercyjny.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku, głosu i wypowiedzi (w przypadku zajęcia głosu przez Uczestnika w czasie Wydarzenia bądź też udzielenia wypowiedzi do kamery w czasie Wydarzenia) oraz rozpowszechniania ich jako elementów zarejestrowanego przebiegu Wydarzenia do celów wskazanych w ust. 1.
 4. Uczestnik udziela nieodpłatnej zgody, na wykorzystanie swojego wizerunku, głosu, wypowiedzi (w przypadku gdy wizerunek, głos, wypowiedź zostaną nagrane w związku z rejestracją przebiegu Wydarzenia, o której mowa w ust. 1) przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji, w szczególności wykorzystanie, utrwalanie na jakimkolwiek nośniku (np. dysku komputerowym, sieci multimedialnej), zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, obróbkę opracowanie i powielanie dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium, wykorzystanie na witrynach internetowych (w szczególności na witrynie internetowej Organizatora), w celach wskazanych w ust. 1.
 5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 udzielana jest bez ograniczenia terytorialnego i bez ograniczenia czasowego.

§ 7.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje Uczestników wobec Organizatora zgłasza się w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane, chyba że inaczej wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, numer kontaktowy, wyjaśnienie, oznaczenie przedmiotu reklamacji, uzasadnienie reklamacji.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu została udostępniona zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu przed rozpoczęciem Rejestracji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie wiążą Uczestników, którzy dokonali Rejestracji po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oraz Uczestników, którzy dokonali Rejestracji przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie i wyrazili zgodę na zastosowanie do nich wprowadzonych zmian. 
 4. W razie zmiany lub unieważnienia niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki:

 1. Polityka prywatności.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYDARZENIA – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dla bezpieczeństwa Twoich danych, jako Administrator opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności (dalej także jako: „Polityka Prywatności”). W Polityce Prywatności zawarliśmy informację dotyczące Twoich danych osobowych w związku Twoją rejestracją i udziałem w organizowanym przez nas Wydarzeniu (Tydzień Małżeństwa W Sercu Stolicy), jak również wysyłaniem neswlettera, na który się zapisałeś.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego jako „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 1. [administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest: „FUNDACJA GAUDIUM” z siedzibą w Warszawie (wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000554673, posiadającej NIP: 5252617234 oraz numer REGON: 361385747; dalej także jako: „Administrator” lub „Organizator”). 
 1. [kontakt z Administratorem] Dane do kontaktu z Administratorem są następujące: e-mail: fundacjagaudium@poczta.fm adres do korespondencji tradycyjnej: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa. Możesz posłużyć się nimi do kontaktu z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi.
 1. [podstawa prawna] Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. [cel przetwarzania danych osobowych] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
  1. Rejestracji i udziału w Wydarzeniu (Tygodniu Małżeństwa W Sercu Stolicy) organizowanym przez Organizatora. W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą Tydzień Małżeństwa W Sercu Stolicy (zwanym dalej jako: „Wydarzenie”), przetwarzamy dane osobowe uczestników zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, a także dane o obecności na Wydarzeniu. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na Wydarzenie, umożliwienia udziału w wydarzeniu, wysyłania informacji dotyczących Wydarzenia (w szczególności potwierdzenia dokonania Rejestracji i przypomnieniu o nachodzącym wydarzeniu), jak również odpowiedzi na wnioski i inne wystąpienia Uczestników do Organizatora. Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów (w zakresie, w jakim na przetwarzanie i przechowywanie potrzebna jest Państwa zgoda, do czasu jej wycofania, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowej organizacji i przebiegu Wydarzenia. Administrator może również w określonych przypadkach przetwarzać Twoje dane w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę – art. 6 pkt 1 a) RODO. Wówczas zostaniesz poproszony o wyrażenie takiej zgody. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz ich nie podasz, nie będziesz mógł wziąć udziału w wydarzeniu.
  2. Wysłania newslettera, na który się zapisałeś. W tym zakresie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania Ci newslettera, na który dobrowolnie się zapisałeś i wyraziłeś zgodę na jego przesyłanie. Na te potrzeby, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aż do chwili, w której wyrazisz sprzeciw (chyba że wcześniej odpadnie cel przetwarzania danych w postaci tworzenia przez nas newslettera). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przekazywaniu osobom zainteresowanym, które dobrowolnie zapisały się na newsletter, informacji dotyczących działalności Organizatora. 
 1. [odbiorca danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty – w przypadku zawarcia przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz Administratora.
 2. [uprawnienia] W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora,
  6. prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  7. prawo żądania przenoszenia Państwa danych w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.