Przejdź do treści

Fundacja Gaudium

Fundacja Gaudium została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką Wszystkich Świętych z siedzibą w Warszawie.

Celami Fundacji są:

 • kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego,
 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka,
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku,
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,
 • popularyzowanie treści społecznego nauczania Kościoła,
 • wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej,
 • dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi,
 • edukacja w oparciu o wartości proponowane przez katolicką naukę społeczną oraz myśl Jana Pawła II,
 • ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i renowacji oraz konserwacji zabytków,
 • inspirowanie różnorodnych działań i gromadzenie funduszy na prowadzenie prac służących renowacji Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Warszawie.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 • prowadzenie działalności oświatowej i informacyjnej w zakresie objętym  działalnością Fundacji; 
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • organizację szkoleń, warsztatów i konsultacji społecznych, w celu wypracowania wspólnych rozwiązań oraz propagowania dobrych praktyk i postaw obliczonych na troskę o zrównoważony rozwój przestrzeni wśród społeczeństwa;
 • organizację różnego rodzaju wydarzeń zachęcających społeczeństwo do  świadomego uczestnictwa w dziele kreowania przyjaznej przestrzeni ekonomiczno-gospodarczej, społecznej i postaw chrześcijańskich oraz krzewienia szeroko pojętej aktywności i integracji społecznej;
 • stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz promocji dobrych praktyk.